Czy wiesz do czego w ogóle potrzebna Ci EKUZ?

Wakacje nabierają tempa. Choć nie wszyscy skuszą się w tym roku na zagraniczne wojaże, postanowiłam przedstawić najważniejsze informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego tj. EKUZ. Poniżej znajdziesz informacje dla kogo jest ta karta, jak i do kogo o nią wnioskować, gdzie odebrać oraz przez jaki okres czasu jest ważna.

Informacje podstawowe

Zabranie EKUZ na wakacje jest zalecane. Oznacza to, że nie ma obowiązku wyrabiania sobie takiej karty. W przypadku chęci (a raczej konieczności) skorzystania z usług medycznych za granicą, karta potwierdza, że jesteśmy ubezpieczeni. Jak już pisałam wielokrotnie, poza kartą oczywiście polecam wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia NNW wraz z ubezpieczeniem mienia.

Wzór EKUZ

Na swojej stronie internetowej NFZ informuje, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Obowiązuje zatem na terenie: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, i Włoch. 

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Korzystając z EKUZ za granicą trzeba pamiętać, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Gdzie pobrać wniosek o wydanie EKUZ?

Wniosek pobieramy ze strony internetowej NFZ. Wnioski są dwa, w zależności od tego w jakim celu wybieramy się za granicę:

Na stronie www NFZ znajdziemy wzór wypełnionego wniosku.

Gdzie przekazać wypełniony wniosek?

Wypełniony wniosek można:

 1. zeskanować i wysłać mailem na dedykowany adres ekuz@nfz.gov.pl,
 2. wysłać pocztą do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ,
 3. wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
 4. złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Należy pamiętać, że wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

W przypadku uczniów, studentów lub uczestników studiów doktoranckich zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia, muszą oni załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Jak i gdzie odebrać EKUZ?

Kartę można odebrać:

 1. osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
 2. na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres” albo przez listonosza,
 3. przez osobę upoważnioną, której należy wystawić upoważnienie.

upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej

Data ważności EKUZ

EKUZ zachowuje ważność do daty na niej wskazanej, chyba, że w czasie, w którym była ważna, dana osoba utraciła status świadczeniobiorcy. W takiej sytuacji EKUZ traci ważność w tym samym dniu, co utrata statusu świadczeniobiorcy uprawnionego do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ.

Terminy ważności EKUZ:

5 lat, jeśli jest wydana dla:

 • osób pobierających świadczenia emerytalne;
 • osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia1) (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • Dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia2) (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

3 lata, jeśli została wydana dla osób ubezpieczonych, które są:

 • zatrudnione
 • prowadzą pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne;

18 miesięcy – wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę;
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia
 • są studentami zgłoszeni do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • są dziećmi / uczniami, posiadającymi własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia3)  

6 miesięcy – wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez
  te osoby 18 roku życia).

2 miesiące, jeśli jest wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni – wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

42 dni karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypisy:

1) Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Karta EKUZ dla niewidomych

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem EKUZ w alfabecie Braille’a.

Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille’a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: „Karta dla osoby niewidomej”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *