To powinieneś wiedzieć. Aktualne informacje o podróżowaniu do Włoch – lipiec 2020

Jak podróżować do Włoch? Na co zwrócić uwagę? Jakie są zalecenia włoskich władz odnośnie zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego? Kogo obowiązuje kwarantanna? To wszystko zebrałam w jednym artykule.

Informacje ogólne

Od 3 czerwca 2020 r. Włosi znieśli dla obywateli Unii Europejskiej ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przy przemieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi regionami.

Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Andory, Monako, San Marino i Watykanu pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

Dla kogo kwarantanna

Dla osób, które przebywały poza powyższymi regionami utrzymano obowiązek 14-dniowej kwarantanny, za wyjątkiem uwiarygodnionej konieczności zawodowej, sytuacji wyższej i niecierpiącej zwłoki potrzeby, względów zdrowotnych, nauki i powrotu do miejsca zamieszkania.

Obowiązek nadzoru sanitarnego i 14-dniowej autokwarantanny obejmuje także osoby, które przybywają do Włoch z państw lub terytoriów takich jak państwa UE i strefy Schengen, Zjednoczonego Królestwa, Andora, Monako, San Marino i Watykan, jeśli w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch przebywały w państwach lub terytoriach innych niż wyżej wymienione.

W praktyce oznacza to, że przykładowo autokwarantanną będzie objęty polski obywatel, który przybywa do Włoch z Polski, ale w ciągu 14 dni przed wjazdem do Włoch przebywał w państwie lub terytorium innym niż państwa UE i strefy Schengen, Zjednoczonego Królestwa, Andora, Monako, San Marino i Watykan, przy zachowaniu dotychczasowych wyjątków dotyczących np. kierowców ciężarówek.

Deklaracja

Wszystkie osoby przybywające do Włoch z państw lub terytoriów innych niż państwa UE i strefy Schengen, Zjednoczonego Królestwa, Andora, Monako, San Marino i Watykan, muszą wypełnić deklarację, w której potwierdzają, że nie są objęte kwarantanną i nie chorują na Covid-19. Mają obowiązek podać miejsce, z którego przybywają do Włoch, a także informacje dotyczące środka transportu, którym przybywają do Włoch. Osoby, które na podstawie omówionych wyżej przepisów podlegają autokwarantannie, muszą podać miejsce jej odbywania.

Należy jednak pamiętać, że pomimo „poluzowania” ogólnych obostrzeń, mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy w poszczególnych regionach Włoch spotkamy się z działaniami prewencyjnymi. Możemy spodziewać się zwiększonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych oraz w innych miejscach, gdzie powstają skupiska ludzkie.

Ogólne zalecenia

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zaleca się:

Ograniczenia w poruszaniu się po terytorium Włoch

Ograniczenia na terytorium całych Włoch:

 • 3 czerwca 2020 r. przy poruszaniu się po terytorium Włoch zniesiono konieczność posiadania oświadczenia własnego(tzw. autocertificazione),
 • w Wenecji Euganejskiej istnieje obowiązek noszenia maseczki w samochodach i innych pojazdach, w sytuacji kiedy nie jest możliwe przestrzeganie dystansu społecznego wynoszącego jeden metr między osobami nie mieszkającymi razem,
 • osoby poddane kwarantannie mają całkowity zakaz opuszczania miejsca zamieszkania ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19, do czasu potwierdzenia ich całkowitego wyzdrowienia,
 • podczas podróży samochodem należy zachować 1 metr odległości pomiędzy podróżującymi. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy pasażerowie powinni stosować maseczkę zakrywającą nos i usta. Obostrzenia dotyczące ilości osób nie dotyczą osób zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. Oczywiście możemy spotkać się z różnymi przepisami w tym zakresie w różnych regionach Włoch,
 • komunikacja publiczna, ruch lotniczy i kolejowy zostały znacząco ograniczone; w przypadku osób, u których temperatura ciała przekroczy 37,5 °C, nie będą one dopuszczane do podróży pociągami na trasach długodystansowych,
 • osoby wjeżdżające do regionu Lacjum poddawane będą kontroli temperatury ciała. Osoby, których temperatura będzie wyższa niż 37,5 °C, poddawane będą badaniu na obecność koronawirusa. W oczekiwaniu na wynik konieczny będzie powrót do miejsca zamieszkania. 

Ograniczenia transportowe dla regionu Sardynii:

 • z dniem 5 czerwca 2020 r. przywrócono połączenia drogą morską oraz krajowe połączenia lotnicze, natomiast z dniem 25 czerwca 2020 r. przywrócono międzynarodowe połączenia lotnicze,
 • turyści, podróżujący na Sardynię są zobligowani zarejestrować się na stronach regionu lub za pośrednictwem specjalnej aplikacji „bezpieczna Sardynia” (Sardegna Sicura). Możliwe jest również dokonanie rejestracji na pokładzie statku lub samolotu (wzór formularza rejestracyjnego).

Pozostałe obostrzenia na terenie Włoch

Wprawdzie nie dotyczą one bezpośrednio podróżowania, ale warto przywołać ogólne oficjalne obostrzenia, które obowiązują na terytorium Włoch. Da to obraz sytuacji, jaką możemy spotkać w tym kraju podczas urlopu albo innych wyjazdów.

 • podtrzymany jest zakaz gromadzenia się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w otwartej dla publiczności przestrzeni prywatnej,
 • zamknięte pozostają żłobki, przedszkola, szkoły, uniwersytety, inne ośrodki szkoleniowe i nauczające; zawiesza się wycieczki szkolne i wymiany kulturowe,
 • dozwolone są ceremonie religijne z udziałem wiernych, pod warunkiem przestrzegania stosownych protokołów bezpieczeństwa sanitarnego,
 • wprowadzono przyzwolenie na wznowienie zawieszonych działalności gospodarczych, produkcyjnych i społecznych pod warunkiem wdrożenia protokołów bezpieczeństwa. Umożliwiono wznowienie działalności restauracji i barów, fryzjerów, kosmetyczek, sklepów innych niż spożywcze i z artykułami pierwszej potrzeby, rynków innych niż rolno-spożywcze, muzeów, archiwów i bibliotek; wznowiono także działalność basenów i siłowni, ​​​
 • dostęp do parków, ogrodów miejskich lub innych przestrzeni publicznych dozwolony jest pod warunkiem nietworzenia zgromadzeń i utrzymania bezpiecznej odległości 1 m. Place zabaw dla dzieci pozostają zamknięte,
 • dopuszczone prowadzenie indywidualnej aktywności sportowej, możliwość wyjścia na spacer z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi – to wszystko pod warunkiem zachowania tradycyjnych obostrzeń, w tym odległości interpersonalnej co najmniej 2 m w przypadku aktywności sportowej, 1 m w innych przypadkach,
 • w ogólnodostępnych pomieszczeniach zamkniętych, środkach transportu zbiorowego oraz podczas pogrzebów obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Nakaz nie obowiązuje dzieci poniżej 6 roku życia oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić maseczek.

W poszczególnych regionach powyższe obostrzenia mogą być bardziej rygorystyczne. Przykładem są m.in. Lombardia czy Kampania, które zdecydowały się wprowadzić powszechny nakaz noszenia maseczek przy opuszczaniu miejsca zamieszkania. 

Władze zalecają ponadto wszystkim osobom starszym, przewlekle chorym, aby nie wychodziły z miejsca zamieszkania, za wyjątkiem niezbędnej konieczności, ale przy unikaniu skupisk osób lub miejsc, w których nie ma możliwości zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami.

Sytuacja na granicach Włoch

Sytuację odnośnie przejazdu przez granice Włoch należy śledzić na bieżąco. Może się ona bowiem zmienić.

 • zasady wjazdu i warunki przejazdu tranzytem przez Austrię
 • zasady wjazdu i warunki przejazdu tranzytem przez Słowenię
 • zasady wjazdu i warunki przejazdu tranzytem przez Szwajcarię
 • zasady wjazdu i warunki przejazdu tranzytem przez Francję

Wjazd do Polski

Jeśli chodzi o powrót do Polski, od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskali na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie trzeba też odbywać obowiązkowej kwarantanny. Wznowiono międzynarodowy ruch kolejowy w ramach wewnętrznych granic UE, a od 17 czerwca 2020 r. również częściowo wznowiono loty międzynarodowe.

Granice zewnętrzne Polski (będące jednocześnie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej) są nadal zamknięte. Mogą je przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Podstawowe informacje na temat sytuacji epidemicznej uzyskać można na stronie www Ministerstwa Zdrowia, natomiast odnośnie podróży – na stronie www Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Można także korzystać z infolinii poniższych organów:

 • Infolinia Komendy Głównej Straży Granicznej: +48 22 500 40 00
 • Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590 
 • Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid): 698 107 933 

Pomoc medyczna na terenie Włoch

Podróż – podróżą, ale jeśli wystąpiłyby u nas jakiekolwiek objawy grypopochodne tj.gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, powinniśmy skontaktować się z właściwą infolinią regionalną: 

 • Lombardia: 800 89 45 45;
 • Piemonte: 800 333 444;
 • Veneto:  800 46 23 40;
 • Friuli Venezia Giulia: 800 500 300;
 • Valle d’Aosta: 800 121 121;
 • Umbria:  800 63 63 63;
 • Marche: 800 93 66 77;
 • Lazio: 800 11 88 00;
 • Campania:  800 90 96 99;
 • Calabria: 800 76 76 76;
 • Toscana: 800 55 60 60;
 • Sicilia: 800 45 87 87;
 • Emilia-Romagna: 800 033 033;
 • Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88;
 • Trentino Alto Adige: 800 751 751;

Dostępna jest także ogólna infolinia uruchomiona przez włoskie Ministerstwo Zdrowia: numer 1500, a w Prowincji Piacenza numer: 05 23 31 79 79 (czynny: pn-pt, 8:00-18:00, sobota: 8:00-13:00).

Można także zadzwonić pod ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112.

O tym jakie kroki należy podjąć w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem dowiemy się dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590.

Źródło: www.gov.pl – wg stanu na dzień 7 lipca 2020 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *